A A A K K K
для людей із порушенням зору
Великобілозерська громада
Запорізька область, Василівський район

ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту «Програми соціально-економічного та культурного розвитку Великобілозерської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки»

Дата: 09.12.2021 09:54
Кількість переглядів: 40

   

 

 

Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з метою одержання та врахування пропозицій і зауважень громадськості Великобілозерська сільська рада Василівського району Запорізької області оприлюднює для громадського обговорення Заяву про визначення обсягів стратегічної екологічної оцінки проєкту «Програми соціально-економічного та культурного розвитку Великобілозерської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки».

 

ЗАЯВА
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
проєкту «Програми соціально-економічного та культурного розвитку Великобілозерської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки»

 

1) Замовник: Великобілозерська сільська рада Василівського району Запорізької області

2) Вид та основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування

    Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» документами державного планування є   стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми,  державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.

    Програма соціально-економічного та культурного розвитку Великобілозерської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки є документом державного планування місцевого рівня.

    Метою Програми є створення умов для динамічного, збалансованого економічного зростання на основі поліпшення бізнес-клімату та інвестиційної привабливості територіальної громади, для стимулювання інноваційного розвитку громади, для збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, що, у свою чергу, сприятиме забезпеченню належного функціонування транспортної і комунальної інфраструктури, поліпшенню екологічної ситуації, підвищенню доступності та якості широкого спектру соціальних послуг, зростанню добробуту населення громади.  

   Стратегічні цілі Програми:

1. Економічний розвиток території;

2. Екологічна та енергетична безпека;

3. Розвиток людського капіталу.

Зв'язок з іншими документами державного планування:

Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки (постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695);

Національна економічна стратегія на період до 2030 року (постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 179);

Цілі сталого розвитку України до 2030 року (Указ Президента України від 30 вересня 2019 р. № 722/2019);

Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки (постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 586);

Стратегія регіонального розвитку Запорізької області на період до 2027 року (рішення Запорізької обласної ради від 12.12.2019 № 134).

 3) Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

     Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

   Програма соціально-економічного та культурного розвитку Великобілозерської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки охоплює усі види господарської діяльності: промисловий, агропромисловий і транспортний комплекси, енергозбереження та енергоефективність, житлово-комунальне господарство та комунальну інфраструктуру, впровадження заходів територіального планування, освіту, охорону здоров’я, фізичне виховання та спорт; культуру і туризм, охорону навколишнього природного середовища.

   За кожним пріоритетом розвитку галузі розробляється низка заходів і проєктів, серед яких можуть бути проєкти, які, відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», підлягатимуть оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Для таких проєктів має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля.

 4) Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

    В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації «Програми соціально-економічного та культурного розвитку Великобілозерської сільської територіальної громади на 2022-2024роки». Зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких складових довкілля:

атмосферне повітря;

водні ресурси;

відходи;

земельні ресурси;

біорізноманіття та рекреаційні зони;

а також наслідки для здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом:

на території Великобілозерської сільської територіальної громади розташовано 5 об’єктів природно – заповідного фонду (Цілинні балки) .

Під час здійснення СЕО необхідно оцінити ймовірні наслідки для цих територій.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

транскордонні наслідки відсутні в рамках зазначеної стратегічної оцінки.

 5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено:

   Зважаючи комплексність рішень проєкту Програми, що обумовлюється необхідністю виконання цілей Програми, призначених для різних видів соціальної, рекреаційної, комунікаційної діяльності, здійснюється розгляд виправданих альтернатив планованих рішень. При впровадженні заходів Програми, у порівнянні із існуючим станом, очікується позитивний вплив на навколишнє природне середовище, у тому числі на здоров’я населення. Найсприятливішим варіантом буде затвердження запропонованої Програми.

 6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки:

   Для проведення стратегічної екологічної оцінки буде використана наступна інформація: доповіді про стан довкілля; статистична інформація; дані моніторингу стану довкілля; експертні оцінки; інша доступна інформація.

    Під час проведення стратегічної екологічної оцінки будуть застосовані такі аналітичні методи: аналіз тенденцій, оцінка ймовірних наслідків відповідно до контрольного переліку, експертний аналіз.

   Також будуть використані такі методи участі громадськості, як інформування, консультування, опитування, коментування, обговорення.

 7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування:

    Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього природного середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального й економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлювальних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних і інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища й безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій і об’єктів природно – заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

є) здійснення заходів щодо збереження й невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

   Заходи, спрямовані на запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для здоров’я населення, визначатимуться відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

 8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку:

    Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

    Структура та зміст Звіту про стратегічну екологічну оцінку Програми соціально-економічного та культурного розвитку Запорізької області на 2022 рік:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативного впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тогму числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь – які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

 

 9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання:

     Зауваження та пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки «Програми соціально-економічного та культурного розвитку Великобілозерської сільської територіальної громади на 2022 – 2024 роки» надаються протягом  протягом 15 днів з дня оприлюднення повідомлення на офіційному сайті Великобілозерської сільської ради Василівського району Запорізької області.

  Пропозиції та зауваження подаються до Великобілозерської сільської ради Василівського району Запорізької області за адресою: 71400,Запорізька область, Василівський район, с. Велика Білозерка, вул. Центральна,125, e-mail: belsrada@gmail.com та belsarchekonom@gmail.com.

  Відповідальна особа: Барановська Тетяна Олександрівна –  начальник відділу містобудування, архітектури, економічного розвитку та інвестицій: (06156) 2-01-51.

 

 

Сільський голова                                                                                                                Юрій РИБАЛКА


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь